حمله بی رحمانه همراهان بیمار به تیم پزشکی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جزییات ضرب و شتم پزشک سوپروایزر و یکی از پرستاران بیمارستان فارابی با خانواده یک متوفی را تشریح کرد ادامه …