قوانین داخلی شرکت های خصوصی

الف – قوانین کار حاکم بر شرکتهای خصوصی حقوق داخلی خصوصی بایگانی – malekpour.ir سید اکبر سادات – قانون سرمایه گزاری داخلی و خصوصی … نمونه آیین نامه داخلی شرکت های خصوصی مورد تایید … تبریز سر ایران است. – قانون سرمایه گزاری داخلی و خصوصی … آدرس شرکتهای خصوصی تحت پوشش سازمان عصر خودرو – قوانین ساخت داخل و چالش های بخش خصوصی قانون سرمایه گزاری در افغانستان – وزارت تجارت و … نمونه قوانین داخلی شرکت های خصوصی قانون سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان

نمونه آیین نامه پرسنلی

مدیریت منابع انسانی و عملکرد مورد انتظار کارکنان محقق نخواهد شد مگربا الزام کردن مجموعه ای ازقوانین و مقررات و الزامات سازمانی برای کارکنان .درآیین نامه پرسنلی سعی میشود کلیه امور مربوط پرسنل روشن شود.

آیین نامه پرسنلی نحوه صحیح بکارگیری پرسنل ، روش استخدام و کارگزینی رابا براساس نیاز واحدها بیان میکند.

آیین نامه پرسنلی علاوه برمطرح کردن روش کارگزینی و استخدام بایدبه موارد اولیه حقوق و مزایا و فوق العاده ها ، شرایط ارتقا ، تعطبلات و مرخصیها نیز بپردازد.

درآیین نامه پرسنلی شرایط رفاهی کارکنان ، آیین نامه انضباطی و شرایط پایان خدمت نیز ذکر میگردد.

علاوه برقوانین وزارت کار بابت حداقلهای حقوق و دستمزد و مزایا و مرخصیها ، سازمانها نیز قوانین و الزاماتی رادرخصوص ساعات کاری ، فوق العاده ها ، آیین نامه های انضباطی و شرایط رفاهی برای کارکنان خود وضع میکنند. عموما مجموعه این قوانین و مقررات شامل قوانین بیمه و وزارت کار و الزامات سازمانی تحت عنوان آیین نامه پرسنلی درسازمان تدوین و منتشر میشود. آیین نامه پرسنلی یکی ازاسنادی میباشدکه جهت اطلاع و آگاهی تحویل کارکنان جدید الاستخدام میشود تا قرائت و تایید شود.

درسازمانها و شرکتهای بزرگ هریک ازقوانین ومقررات میتواند درقالب دستورالعملی جداگانه تدوین شود. مانند دستورالعمل ذخیره مرخصی کارکنان ، دستورالعمل استخدام ، دستورالعمل تعیین کارمندان نمونه.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Web