پروتئين هاي شبه هيستون در پروکاريوتها

پروتيين هاي شبه هيستوني در باكتري ها هفته سوم بهمن 1389 – وبلاگ زیست پروتئين هاي شبه ميوگلوبين در تك سلولي ها کارتون پوکاهانتس 1 دوبله فارسی پروتئين هاي شبه ميوگلوبين در تك سلولي ها Azista پروتئينهاي شوك حرارتي Heat Shock Proteins) HSPs) مقایسه(تفاوت) پروکاریوت ها و یوکاریوت ها دنیای میکروب ها – فيزيولوژي و ژنتيك باكتري ها زیست شناسی – پروتئين هيستون

آنزیم های دخالت کننده در همانندسازی DNA

همانندسازی DNAبه روش نیمه حفظ شده انجام می شود، و در پایان از یک مولکولDNAمادر دو مولکول یکسان حاصل می گردد.برای انجام همانندسازی DNA آنزیم های مختلفی لازم بوده که عمده ترین آن ها 5 گروه زیر می باشند:

1- متیلازها، استیلازها و فسفریلازها: که با متیلاسیون،استیلاسیون یا فسفریلاسیون بر روی پروتئین های شبه هیستونی یا هیستونی و گاهی بر روی بازهای مولکول DNA موجب گسسته شدن پیوندهای الکترواستاتیکی بین DNA با این پروتئین ها می شوند.

2- توپوایزومرازها: این آنزیم ها برای تشخیص موقعیت فضایی مولکول DNA، باز کردن مارپیچ مضاعف و حتی گسستن پیوندهای هیدروژنی در ابتدای همانندسازی دخالت می کنند. توپوایزومرازها بر حسب چگونگی عمل به دو گروه تقسیم می شوند:

الف- توپوایزومرازІ: این آنزیم به یک رشته مولکولDNA می چسبد و برشی در آن ایجاد می کند، انتهای 5 – فسفات بخش بریده شده DNA به تیروزین موجود در آنزیم متصل می شود، سپس این مجموعه چرخیده و رشته سالم را از میان رشته بریده شده می گذراند و دوباره قسمت بریده شده را به هم پیوند می زند و با این عمل یک حلقه را از مارپیچ باز می کند.

ب- توپوایزومرازΠ: این آنزیم هر دو رشته DNA را برش می دهد و با چرخش خود و زنجیره ها از میان محل بریدگی عبور می کند و پس از کاهش میزان پیچیدگی دوباره محل بریدگی دو زنجیره را پیوند می زند. عمل مهم دیگر این آنزیم در پروکاریوت ها خارج کردن دو مولکول دو رشته ای DNA از یکدیگر پس از همانندسازی می باشد.

3- هلیکازها: این آنزیم ها مسئول باز کردن مارپیچ DNA با گسستن پیوندهای هیدروژنی هستند و اغلب کار خود را در نواحی که توپوایزومرازها تعدادی از پیوندهای هیدروژنی را باز کرده اند، آغاز می کنند.

4- DNA پلیمرازها: آنزیم های اصلی همانندسازی بوده در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها انواع مختلفی دارند، و این آنزیم ها نوکلئوتیدهای تری فسفاته را به عنوان سوبسترا شناسایی کرده، با اضافه کردن منونوکلئوتیدها و پلیمریزه کردن آن ها در جهت ۵ به۳ موجب همانندسازی، یا تکمیل و بازسازیDNA و یا قسمتی از آن می شوند.

5- DNA لیگازها: عمل این آنزیم ها بعد از بریده شدن RNAپرایمر از ابتدای قطعات اکازاکی به وسیله DNAپلیمرازІ درپروکاریوت ها، یا DNAپلیمرازبتا در یوکاریوت ها آغاز شده و به جای RNAپرایمر قطعه DNAای معادل را جایگزین می کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *