بهمن صبا، دکتر بهرام اصل فتاحی تاثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی، بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

ی تأثیر آموزش هوش معنوی با تاکیــد بر آموزه های قرآنی بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است تاثیر آموزش هوش معنوی با تاکید بر آموزه های قرآنی بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان هدف از پژوهش حاضر بررســی تأثیر آموزش هوش معنوی با تاکیــد بر آموزه های قرآنی بر واکنش به استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان است چکیده هدف از پژوهش حاضر بررســی تأثیر ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *