فیزیولوژی گیاهان زراعی

روابط آبی گیاه آب و نقش آن در گیاهاهمیت آب در زندگی گیاه اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده پروتوپلاسم سلول است تـا 95 وزن فعالیـت پروتوپلاسـم بستگی به آب موجود دارد اهمیت آب در زندگی گیاه اولاً مهمترین ماده تشکیل دهنده پروتوپلاسم سلول است تـا 95 وزن فعالیـت پروتوپلاسـم بستگی به آب موجود دارد اگر اب کم شود فعالیت کم میشود و کمتر از حد باعث مرگ سلول میشـود بـه علـت اینکـهپروتیینها اسیدهای نوکلییک و کربوهیدراتها ادامه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *